Erfrecht illustratie
  • testament
  • (beneficiaire) aanvaarding nalatenschap
  • verwerping nalatenschap
  • afwikkeling nalatenschap
  • vereffening
  • executele
  • legitieme portie
  • legaat
  • wilsrechten

ERFENIS

Het erfrecht is van toepassing indien iemand overlijdt. Een belangrijke vraag is wie de erfgenamen zijn van een overledene (erflater/erflaatster). Indien een testament is opgesteld, blijkt vaak uit het testament wie de erfgenamen zijn en/of legatarissen zijn. Ook zal uit het testament blijken of erflater/erflaatster een (uitvaart)executeur heeft benoemd en welke rechten een executeur toebedeeld heeft gekregen. Voor het geval geen testament is opgesteld, geldt het wettelijk versterferfrecht.

Blijkt u erfgenaam te zijn, is het verstandig een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet (beneficiaire) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Indien u de nalatenschap wilt verwerpen voor een minderjarig kind, heeft u toestemming nodig van de kantonrechter.

De afwikkeling van de nalatenschap is onder meer afhankelijk van de vraag of er een executeur is die zijn benoeming heeft aanvaard en of sprake is van een ruimschootsvoldoende-verklaring of dat de nalatenschap moet worden vereffend volgens de regels van de wettelijke vereffening.

Indien u bij testament bent onterfd, kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. Dit is het wettelijk erfdeel waar u als kind altijd recht op heeft. U dient binnen 5 jaar na het overlijden een beroep te doen op uw legitieme portie.

Het erfrecht bepaalt voorts op welke wilsrechten kinderen een beroep kunnen doen indien een ouder opnieuw wil trouwen nadat de andere ouder is overleden.

Van Dam & Lolkema Advocaten adviseert u over erfrechtelijke kwesties en staat u bij in erfrechtelijke procedures.

Kunnen wij u
ergens mee helpen?