Scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen: Het proces

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, moet de rechter de echtscheiding tussen partijen uitspreken. De tussenkomst van de rechter is verplicht. Het verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt gedaan door een advocaat. 

In een eerste gesprek met een cliënt breng ik in kaart hoe de gezinssituatie is en hoe de huidige situatie is. Van belang is te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met de aanstaande ex-partner (en diens advocaat) in overleg te gaan om de echtscheiding in onderling overleg af te wikkelen. 

Indien overleg (nog) niet mogelijk is of moeizaam verloopt, bespreek ik de mogelijkheid om voor de duur van de echtscheidingsprocedure voorzieningen te treffen die duidelijkheid en vaak enige rust kunnen brengen. In het kader van een echtscheidingsprocedure kunnen aan de rechter voorlopige voorzieningen worden verzocht (tijdelijke maatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure). De voorlopige voorzieningen die kunnen worden verzocht zijn het alleengebruik van de echtelijke woning voor de duur van de echtscheidingsprocedure, toevertrouwing van de kinderen, een voorlopige zorgregeling en/of voorlopige kinder- en/of partneralimentatie. Een verzoek tot voorlopige voorzieningen wordt binnen enkele weken door de rechtbank behandeld, zodat op korte termijn duidelijkheid ontstaat. Als de rechter heeft beslist op het verzoek voorlopige voorzieningen, dient binnen 4 weken na de beslissing het verzoekschrift echtscheiding te zijn ingediend, anders vervallen de voorlopige voorzieningen. 

Scheiding aanvragen: Overlegscheiding

In het geval dat partijen onder begeleiding van hun advocaten in overleg de echtscheiding willen regelen, stel ik altijd voor om een viergesprek te houden. In een viergesprek worden partijen ieder bijgestaan door hun eigen advocaat. Een viergesprek vindt plaats op het kantoor van één van de advocaten. Tijdens een (of meer) viergesprek(ken) worden alle onderdelen van de echtscheiding besproken. Doordat partijen in een informele setting alles kunnen bespreken maar daarbij wel worden bijgestaan door hun eigen advocaat. Ook worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van relevante (financiële) stukken om de financiële kant te regelen, zoals de verdeling van de goederen, kinderalimentatie en partneralimentatie, pensioen en fiscale afwikkeling van de echtscheiding. Partijen kunnen vervolgens zelf afspraken maken in plaats van dat de rechter een beslissing neemt.

Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Partijen stellen deze onderling en/of tezamen met hun advocaat op. Het overleggen van een ouderschapsplan bij het verzoekschrift echtscheiding is in beginsel verplicht, tenzij partijen echt niet tot overeenstemming komen en de rechter een beslissing ten aanzien van de kinderen moet nemen.

De afspraken over het afwikkelen van de echtscheiding wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant wordt door advocaten opgesteld en wordt bij het verzoekschrift echtscheiding ingediend. 

Eenzijdig verzoekschrift echtscheiding en gezamenlijk verzoekschrift echtscheiding

Indien partijen samen een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant opstellen, wordt vaak een gezamenlijk verzoekschrift echtscheiding ingediend. De echtscheidingsbeschikking wordt dan op verzoek van partijen zonder mondelinge behandeling afgegeven. Indien er kinderen van 12 jaar of ouder zijn, krijgen die de gelegenheid om in een kindgesprek met de rechter aan te geven wat het kind van de situatie en de door zijn ouders gemaakte afspraken vinden. Een kindgesprek is niet verplicht. Indien een kind niet wil gaan, zijn daar geen gevolgen voor de echtscheidingsprocedure aan verbonden. 

Scheiding aanvragen: Eenzijdig verzoek

Indien minnelijk overleg (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, dien ik namens de verzoekende partij een verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorzieningen in. Nevenvoorzieningen zien op verzoeken ten aanzien van bijvoorbeeld hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van goederen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verevening pensioen en fiscale aspecten. Het verzoekschrift echtscheiding moet aan de andere partij door een deurwaarder worden betekend. De andere partij krijgt dan de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen en eventueel ook zelf verzoeken in te dienen. 

Na het indienen van het verweer, vindt een mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank waarbij alle onderdelen van de echtscheiding worden behandeld door de familierechter 

Indien partijen niet alsnog – al dan niet onder begeleiding van de rechter – tot overeenstemming komen, zal de rechter uitspraak doen op alle verzoeken die gedaan zijn. 

Nadat de echtscheidingsbeschikking door de rechter is uitgesproken, moet de echtscheidingsbeschikking ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand waar partijen gehuwd zijn. Zodra de bevestiging van de inschrijving is ontvangen, is de echtscheiding definitief. 

Kunnen wij u
ergens mee helpen?